Taby Seaplane Club

Avgifter / Konton

Avgifter per medlemskategori

Huvudmedlem

  • 1000:- Årsavgift
  • 3000:- Inträdesavgift-1* (Gäller nya medlemmar)
  • 10.000:- Inträdesavgift-2* för eget eller andel i flygplan
    som har brygg- eller ramp-plats i Hägernäs (Gäller nya medlemmar)
  • 550:- KSAK-Medlemskap (kan också betalas genom annan klubb)

BRF MEDLEM​

  • 500:- Årsavgift

 

Stödjande medlem

  • 250:- Årsavgift

 

gästmedlem

  • 1500:- Årsavgift (Kan endast lösas en gång per person och gäller under en begränsad tid. Primärt för elever)

Medlemsavgifterna skall vara Täby Sjöflygklubb tillhanda senast den 15 Januari. Betala till klubben plusgiro: 26 80 63 – 5. Var noga med att ange ditt namn och e-post adress på inbetalningen.
* Engångsavgift-2 avser nya medlemmar som har eget flygplan eller andel i flygplan med fast bryggplats i Hägernäs. Sådan medlem betalar för år 1 således 3000:- + 10.000:- samt årsavgift.  Vid eventuellt utträde återbetalas inträdesavgift-2 med följande räknat från inträdesdagen. 0-356dagar återbetalas SEK 6000. 366-730 dagar återbetalas SEK 3000. Efter dag 730 återbetalas inget.

Flygklubbens medlemmar har i och med (ny)etableringen på Hägernäs Strand investerat stora pengar i klubbhus, område, bryggor och en brandklassad bränsleanläggning. Utöver ekonomiska bidrag och lån från våra medlemmar har medlemmarna lagt ner tusentals timmar i eget arbete för uppförande och underhåll. Det är rimligt att nya medlemmar som idag söker plats och medlemskap i klubben solidariskt delar detta och i och med inträdesavgifterna bidrar till klubbens fortlevnad och ekonomiska balans.

Klubbens Konton

Kontohavare: Täby Sjöflygklubb
Bank: Nordea Bankkontonr: 9960 2602680635
IBAN: SE97 9500 0099 6026 0268 0635
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Plusgiro: 268063-5
Bankgiro: 529-9961
Swish: 1234944948
Organisationsnummer: 816000-3110